Contract 0x1765e75bbF6cE8C43a13eD91C032A137d102f4d4 1

Txn Hash Method
Block
From
To
Value [Txn Fee]
0x3928e4222368e6bb4e5158d6d6c9d163b214bc7f27302ad3b672714f2a44a639Hatch Eggs229777572022-11-29 4:33:3530 mins ago0x83900587f0952c660a4d0febb81c3010630dfc56 IN  0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40 AVAX0.00175593 27.5
0xc2d40ef5ca1475fbf8f846f2d511cab3cfbe197d6c7e95ed3e910bf3e782b761Hatch Eggs229771032022-11-29 4:11:2452 mins ago0xcfd0559fc2347faf1679b751f2a4e72ec259511f IN  0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40 AVAX0.00175593 27.5
0xf8164d13ff8d773b1b878712d71786bf28028e42b525017f490899e673c38992Sell Eggs229767792022-11-29 4:00:241 hr 3 mins ago0xd42eec567a34e72160ac4dcfd823ab26f2cecb6e IN  0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40 AVAX0.001925247527.5
0xc93a70bc652f467a589a136acddd8ec4cf64e04fc9177183ccbdb81a4491e107Sell Eggs229767592022-11-29 3:59:441 hr 4 mins ago0xd4f4674b274ce1c79d339c6b1519b9dc342c2a2e IN  0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40 AVAX0.0018482475 27.5
0x1c410c6a72e82c0e20f073a899fd8fdff9b14ffcb1c712ff2258c818771ecba2Hatch Eggs229763372022-11-29 3:45:191 hr 18 mins ago0x3ff0df7ec6ab47725272691a030c22a59bc87b1d IN  0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40 AVAX0.00175593 27.5
0x3f075c0708c0df9e2d41da8d29f28e9811ef244be0907cd79a1f132fdfb42402Hatch Eggs229759312022-11-29 3:31:401 hr 32 mins ago0xeb30622493cde9c0c7439bf636708cf590f93c34 IN  0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40 AVAX0.00175593 27.5
0x7e7e94009b545f9af3666561955abbdf8a0a908145b4f29c08f59f63010b63f8Hatch Eggs229756122022-11-29 3:20:591 hr 42 mins ago0x2d85c6c6d8d411de77904f5f5271ad2f35ccea0a IN  0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40 AVAX0.00175593 27.5
0x552cbe421a3b08d7b12e53b70fb912842769cd44ff554006f68b1dbedb2780c8Sell Eggs229752022022-11-29 3:07:051 hr 56 mins ago0x238643d4106c7c6206f8dc31acb59cd24c979d12 IN  0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40 AVAX0.0018482475 27.5
0x483a6da13623a382c5d88a155554cb0425049af9576d29f09e768edfe27b255dHatch Eggs229748582022-11-29 2:55:232 hrs 8 mins ago0x12afa45748b813d70fccac1d2b1b71e10420cfa5 IN  0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40 AVAX0.00175593 27.5
0x2294708f191ce1248c09f878cc45a21a79a30adccd8f7545e2281bc2d93ffe07Hatch Eggs229741892022-11-29 2:33:032 hrs 30 mins ago0x91e8c9c4934757302b887a90eac196b9ff65093c IN  0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40 AVAX0.00285021 27.5
0x9400cf310d008018b55eb03102a1c7169f4cba052c6f7fa662e8925a85dad1d2Sell Eggs229740742022-11-29 2:29:092 hrs 34 mins ago0xe4cb8000bc4ce0cfe450f219c9cea4d9661eb92f IN  0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40 AVAX0.001814643 27
0x622adcd5f9986064fcfc6f255dbe04e559d588480272232b36ef1641a8aa14eaHatch Eggs229740292022-11-29 2:27:372 hrs 36 mins ago0xfa89f92514af08c548979bade6c096d9cda20353 IN  0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40 AVAX0.00175593 27.5
0x864f9f761b2c005e6288b16bb40ea97110a65ba9f6670dc1a50f01ccf6720876Hatch Eggs229731012022-11-29 1:56:223 hrs 7 mins ago0x9e793c66895eaa182063c7efaf09eaa62a3778c9 IN  0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40 AVAX0.002241875922 26.77058562
0x836c852e9f0553717a05acd1b55af94f6d422054ed139ab5dac1eefc8b185619Hatch Eggs229729022022-11-29 1:49:383 hrs 14 mins ago0x075bb57f004383bba8173cd51140ccaf32dd2047 IN  0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40 AVAX0.0017556 27.5
0xef154619d5cfae4f2217082d230fa4213ed161035afae8c11c5dd61aa5d17858Hatch Eggs229728902022-11-29 1:49:143 hrs 14 mins ago0x075bb57f004383bba8173cd51140ccaf32dd2047 IN  0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40 AVAX0.0017556 27.5
0x490ccd509748ae1910a55057b3259d02e91050e96778bc75848f5b15e918a8b6Hatch Eggs229727682022-11-29 1:45:103 hrs 18 mins ago0xdb84ededce276b7f114a938cd8b74985e7c24103 IN  0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40 AVAX0.00175593 27.5
0x63e8a2bb81bdb6ed9473ce9f8ae3cce1c58d419d82007bd616b9659f3e1b44d7Hatch Eggs229725002022-11-29 1:36:113 hrs 27 mins ago0x016ff6d57b52ed16ff6c563559c6d4f4c29ab3e3 IN  0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40 AVAX0.0017559327.5
0x0929256dc09fc2fb0ee01e8474c53940634f3c536b1d80dad6cf658bed2daa65Hatch Eggs229722452022-11-29 1:27:333 hrs 36 mins ago0x6923a401e211a9432cdcd96042d5d5f3471e0276 IN  0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40 AVAX0.00175593 27.5
0x54f1f180b8243b35db65e38fcd0d1b1f2b63d7bd910b9d34378a8a366abb5eacHatch Eggs229719632022-11-29 1:18:003 hrs 45 mins ago0x075bb57f004383bba8173cd51140ccaf32dd2047 IN  0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40 AVAX0.0017556 27.5
0x9843537b97a94bb5a3697280491855d3e3bfc335fd8887bbd1dc028af33999afHatch Eggs229718892022-11-29 1:15:323 hrs 48 mins ago0x2e691be58fe5166ac25d8aa7c83b798b7410028f IN  0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40 AVAX0.002219216 26.5
0x5f98267dd526056e942f29d8c09aa1f09943ece69cc99cc7ded97346c82953c4Hatch Eggs229715462022-11-29 1:04:003 hrs 59 mins ago0x5da786d4623066401fed86a3755d05e8b1f623dc IN  0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40 AVAX0.00175593 27.5
0xbddaec2c7817f0997684348937b2c04e5d4eb8f3604905de4c928fcf0f51fd6bHatch Eggs229715242022-11-29 1:03:164 hrs ago0x5da786d4623066401fed86a3755d05e8b1f623dc IN  0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40 AVAX0.00175593 27.5
0x6370b8fc80be2c2faaa29c185d1afd4b447780b0fe497839ec2cb4156b4b887eHatch Eggs229713352022-11-29 0:56:554 hrs 6 mins ago0x1844c738ee5fec296ae9302f041c73d705928ae8 IN  0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40 AVAX0.0017559327.5
0xa22b88e22a74e74b1aa58c35eeb0cfbaa2d1ada3c3fee9f1463232acf1957e42Hatch Eggs229709682022-11-29 0:44:274 hrs 19 mins ago0x0fc42fff4ae4dbef7838dd6bcdcc0965918c6481 IN  0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40 AVAX0.00230296 27.5
0xb6a0f6a8171b5937023168be4d46b40a7362c9031593e0314376eaa79a982cf7Sell Eggs229707682022-11-29 0:37:364 hrs 26 mins ago0xa2e8a4e647ebf79308b6ec62d1f2df0070471bd0 IN  0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40 AVAX0.0018482475 27.5
[ Download CSV Export 
Latest 25 internal transaction
Parent Txn Hash Block From To Value
0xf8164d13ff8d773b1b878712d71786bf28028e42b525017f490899e673c38992229767792022-11-29 4:00:241 hr 3 mins ago 0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40xd42eec567a34e72160ac4dcfd823ab26f2cecb6e0.12347213482457708 AVAX
0xf8164d13ff8d773b1b878712d71786bf28028e42b525017f490899e673c38992229767792022-11-29 4:00:241 hr 3 mins ago 0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40xf9873ad9ab3347af5f01835d7bb8a92c186f27f10.003818725819316816 AVAX
0xc93a70bc652f467a589a136acddd8ec4cf64e04fc9177183ccbdb81a4491e107229767592022-11-29 3:59:441 hr 4 mins ago 0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40xd4f4674b274ce1c79d339c6b1519b9dc342c2a2e0.031202560871519065 AVAX
0xc93a70bc652f467a589a136acddd8ec4cf64e04fc9177183ccbdb81a4491e107229767592022-11-29 3:59:441 hr 4 mins ago 0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40xf9873ad9ab3347af5f01835d7bb8a92c186f27f10.000965027655820177 AVAX
0x552cbe421a3b08d7b12e53b70fb912842769cd44ff554006f68b1dbedb2780c8229752022022-11-29 3:07:051 hr 56 mins ago 0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40x238643d4106c7c6206f8dc31acb59cd24c979d120.03950070916009121 AVAX
0x552cbe421a3b08d7b12e53b70fb912842769cd44ff554006f68b1dbedb2780c8229752022022-11-29 3:07:051 hr 56 mins ago 0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40xf9873ad9ab3347af5f01835d7bb8a92c186f27f10.001221671417322408 AVAX
0x9400cf310d008018b55eb03102a1c7169f4cba052c6f7fa662e8925a85dad1d2229740742022-11-29 2:29:092 hrs 34 mins ago 0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40xe4cb8000bc4ce0cfe450f219c9cea4d9661eb92f0.005341641251204287 AVAX
0x9400cf310d008018b55eb03102a1c7169f4cba052c6f7fa662e8925a85dad1d2229740742022-11-29 2:29:092 hrs 34 mins ago 0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40xf9873ad9ab3347af5f01835d7bb8a92c186f27f10.000165205399521782 AVAX
0xb6a0f6a8171b5937023168be4d46b40a7362c9031593e0314376eaa79a982cf7229707682022-11-29 0:37:364 hrs 26 mins ago 0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40xa2e8a4e647ebf79308b6ec62d1f2df0070471bd00.009982301186295273 AVAX
0xb6a0f6a8171b5937023168be4d46b40a7362c9031593e0314376eaa79a982cf7229707682022-11-29 0:37:364 hrs 26 mins ago 0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40xf9873ad9ab3347af5f01835d7bb8a92c186f27f10.000308730964524596 AVAX
0x87db47f0100189a7a9bd5edf52c4de4b5d816d14152ef4da38da940c332ac114229704442022-11-29 0:26:374 hrs 37 mins ago 0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40xf9873ad9ab3347af5f01835d7bb8a92c186f27f10.036 AVAX
0x356db4d315ab709770082004fdb8c3a3b1bf034dffc4747ec06672f2efcfeaca229699802022-11-29 0:11:054 hrs 52 mins ago 0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40x2fc0ed1f23f69ed846503f8b07a706eb0bb6a9fc0.023811654010045055 AVAX
0x356db4d315ab709770082004fdb8c3a3b1bf034dffc4747ec06672f2efcfeaca229699802022-11-29 0:11:054 hrs 52 mins ago 0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40xf9873ad9ab3347af5f01835d7bb8a92c186f27f10.000736442907527166 AVAX
0x0311e7bf57a961f89f57a4250ddbb676914cea28cca8586a019fcfbf8160c580229682362022-11-28 23:11:455 hrs 52 mins ago 0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40xf9873ad9ab3347af5f01835d7bb8a92c186f27f10.0015 AVAX
0xde92b7387b5b62d743e7439815bcd54631a7d2e92b4677c6943b3ce9ee65bb6c229650262022-11-28 21:22:007 hrs 41 mins ago 0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40x352da160a1690f5fd7749efe664880322e3a36450.159241017602244111 AVAX
0xde92b7387b5b62d743e7439815bcd54631a7d2e92b4677c6943b3ce9ee65bb6c229650262022-11-28 21:22:007 hrs 41 mins ago 0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40xf9873ad9ab3347af5f01835d7bb8a92c186f27f10.004924979925842601 AVAX
0xf5b6ceae4fcba3d62e1fc4c2630408a733518003f548e82bc933c6ada9125b29229645722022-11-28 21:06:327 hrs 57 mins ago 0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40xbab3a1dbcc31239b89df8f2883c9741427f7ef660.568481807368417549 AVAX
0xf5b6ceae4fcba3d62e1fc4c2630408a733518003f548e82bc933c6ada9125b29229645722022-11-28 21:06:327 hrs 57 mins ago 0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40xf9873ad9ab3347af5f01835d7bb8a92c186f27f10.017581911568095388 AVAX
0x2f1510ea983013756f38b193cacf66905d7c80d1443898559693318aff92fac0229642092022-11-28 20:54:068 hrs 9 mins ago 0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40x35ab750dada9ab7e16d12a1ebc367e6fcaac0db50.000717541495719537 AVAX
0x2f1510ea983013756f38b193cacf66905d7c80d1443898559693318aff92fac0229642092022-11-28 20:54:068 hrs 9 mins ago 0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40xf9873ad9ab3347af5f01835d7bb8a92c186f27f10.000022192005022253 AVAX
0x4b79256c540fdc8674e560028cd09e89c73b259c0d2c8c0244c5bacaa2306ee9229632052022-11-28 20:19:438 hrs 44 mins ago 0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40xbf4735aa3c151951452313a4fbb95b7d415ba2e90.094566399053068943 AVAX
0x4b79256c540fdc8674e560028cd09e89c73b259c0d2c8c0244c5bacaa2306ee9229632052022-11-28 20:19:438 hrs 44 mins ago 0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40xf9873ad9ab3347af5f01835d7bb8a92c186f27f10.002924733991332029 AVAX
0x9b56ca59ad778719a14bbbe9e70a96135a8b66705b004b05e4bc2d1eeba42ff9229612642022-11-28 19:13:469 hrs 50 mins ago 0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40xbf3647a541b635b1848d95ab8816846e9016b4080.010491619765472245 AVAX
0x9b56ca59ad778719a14bbbe9e70a96135a8b66705b004b05e4bc2d1eeba42ff9229612642022-11-28 19:13:469 hrs 50 mins ago 0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40xf9873ad9ab3347af5f01835d7bb8a92c186f27f10.000324483085530069 AVAX
0x812602be1f1714d4c3ee1484348396a15c08f54c57d781f95a9786b3c8ed9e00229601082022-11-28 18:34:2310 hrs 29 mins ago 0x1765e75bbf6ce8c43a13ed91c032a137d102f4d40x038a0ba62565218e912fec9fabd2abbbc68633460.015811188262911847 AVAX
[ Download CSV Export 
Loading

Contract Source Code Verified (Exact Match)

Contract Name:
ToastedAVAX

Compiler Version
v0.8.13+commit.abaa5c0e

Optimization Enabled:
No with 200 runs

Other Settings:
default evmVersion, MIT license

Contract Source Code (Solidity)

/**
 *Submitted for verification at snowtrace.io on 2022-04-27
*/

// SPDX-License-Identifier: MIT

/*
█─▄─▄─█─▄▄─██▀▄─██─▄▄▄▄█─▄─▄─█▄─▄▄─█▄─▄▄▀████▀▄─██▄─█─▄██▀▄─██▄─▀─▄█
███─███─██─██─▀─██▄▄▄▄─███─████─▄█▀██─██─████─▀─███▄▀▄███─▀─███▀─▀██
▀▀▄▄▄▀▀▄▄▄▄▀▄▄▀▄▄▀▄▄▄▄▄▀▀▄▄▄▀▀▄▄▄▄▄▀▄▄▄▄▀▀▀▀▄▄▀▄▄▀▀▀▄▀▀▀▄▄▀▄▄▀▄▄█▄▄▀
*/

library SafeMath {
  /**
   * @dev Returns the addition of two unsigned integers, with an overflow flag.
   *
   * _Available since v3.4._
   */
  function tryAdd(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (bool, uint256) {
    unchecked {
      uint256 c = a + b;
      if (c < a) return (false, 0);
      return (true, c);
    }
  }

  /**
   * @dev Returns the substraction of two unsigned integers, with an overflow flag.
   *
   * _Available since v3.4._
   */
  function trySub(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (bool, uint256) {
    unchecked {
      if (b > a) return (false, 0);
      return (true, a - b);
    }
  }

  /**
   * @dev Returns the multiplication of two unsigned integers, with an overflow flag.
   *
   * _Available since v3.4._
   */
  function tryMul(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (bool, uint256) {
    unchecked {
      // Gas optimization: this is cheaper than requiring 'a' not being zero, but the
      // benefit is lost if 'b' is also tested.
      // See: https://github.com/OpenZeppelin/openzeppelin-contracts/pull/522
      if (a == 0) return (true, 0);
      uint256 c = a * b;
      if (c / a != b) return (false, 0);
      return (true, c);
    }
  }

  /**
   * @dev Returns the division of two unsigned integers, with a division by zero flag.
   *
   * _Available since v3.4._
   */
  function tryDiv(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (bool, uint256) {
    unchecked {
      if (b == 0) return (false, 0);
      return (true, a / b);
    }
  }

  /**
   * @dev Returns the remainder of dividing two unsigned integers, with a division by zero flag.
   *
   * _Available since v3.4._
   */
  function tryMod(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (bool, uint256) {
    unchecked {
      if (b == 0) return (false, 0);
      return (true, a % b);
    }
  }

  /**
   * @dev Returns the addition of two unsigned integers, reverting on
   * overflow.
   *
   * Counterpart to Solidity's `+` operator.
   *
   * Requirements:
   *
   * - Addition cannot overflow.
   */
  function add(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    return a + b;
  }

  /**
   * @dev Returns the subtraction of two unsigned integers, reverting on
   * overflow (when the result is negative).
   *
   * Counterpart to Solidity's `-` operator.
   *
   * Requirements:
   *
   * - Subtraction cannot overflow.
   */
  function sub(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    return a - b;
  }

  /**
   * @dev Returns the multiplication of two unsigned integers, reverting on
   * overflow.
   *
   * Counterpart to Solidity's `*` operator.
   *
   * Requirements:
   *
   * - Multiplication cannot overflow.
   */
  function mul(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    return a * b;
  }

  /**
   * @dev Returns the integer division of two unsigned integers, reverting on
   * division by zero. The result is rounded towards zero.
   *
   * Counterpart to Solidity's `/` operator.
   *
   * Requirements:
   *
   * - The divisor cannot be zero.
   */
  function div(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    return a / b;
  }

  /**
   * @dev Returns the remainder of dividing two unsigned integers. (unsigned integer modulo),
   * reverting when dividing by zero.
   *
   * Counterpart to Solidity's `%` operator. This function uses a `revert`
   * opcode (which leaves remaining gas untouched) while Solidity uses an
   * invalid opcode to revert (consuming all remaining gas).
   *
   * Requirements:
   *
   * - The divisor cannot be zero.
   */
  function mod(uint256 a, uint256 b) internal pure returns (uint256) {
    return a % b;
  }

  /**
   * @dev Returns the subtraction of two unsigned integers, reverting with custom message on
   * overflow (when the result is negative).
   *
   * CAUTION: This function is deprecated because it requires allocating memory for the error
   * message unnecessarily. For custom revert reasons use {trySub}.
   *
   * Counterpart to Solidity's `-` operator.
   *
   * Requirements:
   *
   * - Subtraction cannot overflow.
   */
  function sub(
    uint256 a,
    uint256 b,
    string memory errorMessage
  ) internal pure returns (uint256) {
    unchecked {
      require(b <= a, errorMessage);
      return a - b;
    }
  }

  /**
   * @dev Returns the integer division of two unsigned integers, reverting with custom message on
   * division by zero. The result is rounded towards zero.
   *
   * Counterpart to Solidity's `/` operator. Note: this function uses a
   * `revert` opcode (which leaves remaining gas untouched) while Solidity
   * uses an invalid opcode to revert (consuming all remaining gas).
   *
   * Requirements:
   *
   * - The divisor cannot be zero.
   */
  function div(
    uint256 a,
    uint256 b,
    string memory errorMessage
  ) internal pure returns (uint256) {
    unchecked {
      require(b > 0, errorMessage);
      return a / b;
    }
  }

  /**
   * @dev Returns the remainder of dividing two unsigned integers. (unsigned integer modulo),
   * reverting with custom message when dividing by zero.
   *
   * CAUTION: This function is deprecated because it requires allocating memory for the error
   * message unnecessarily. For custom revert reasons use {tryMod}.
   *
   * Counterpart to Solidity's `%` operator. This function uses a `revert`
   * opcode (which leaves remaining gas untouched) while Solidity uses an
   * invalid opcode to revert (consuming all remaining gas).
   *
   * Requirements:
   *
   * - The divisor cannot be zero.
   */
  function mod(
    uint256 a,
    uint256 b,
    string memory errorMessage
  ) internal pure returns (uint256) {
    unchecked {
      require(b > 0, errorMessage);
      return a % b;
    }
  }
}

pragma solidity 0.8.13;

/**
 * @dev Provides information about the current execution context, including the
 * sender of the transaction and its data. While these are generally available
 * via msg.sender and msg.data, they should not be accessed in such a direct
 * manner, since when dealing with meta-transactions the account sending and
 * paying for execution may not be the actual sender (as far as an application
 * is concerned).
 *
 * This contract is only required for intermediate, library-like contracts.
 */
abstract contract Context {
  function _msgSender() internal view virtual returns (address) {
    return msg.sender;
  }

  function _msgData() internal view virtual returns (bytes calldata) {
    return msg.data;
  }
}

contract Ownable is Context {
  address private _owner;

  event OwnershipTransferred(address indexed previousOwner, address indexed newOwner);

  /**
  * @dev Initializes the contract setting the deployer as the initial owner.
  */
  constructor () {
   address msgSender = _msgSender();
   _owner = msgSender;
   emit OwnershipTransferred(address(0), msgSender);
  }

  /**
  * @dev Returns the address of the current owner.
  */
  function owner() public view returns (address) {
   return _owner;
  }

  
  modifier onlyOwner() {
   require(_owner == _msgSender(), "Ownable: caller is not the owner");
   _;
  }

  function renounceOwnership() public onlyOwner {
   emit OwnershipTransferred(_owner, address(0));
   _owner = address(0);
  }

  function transferOwnership(address newOwner) public onlyOwner {
   _transferOwnership(newOwner);
  }

  function _transferOwnership(address newOwner) internal {
   require(newOwner != address(0), "Ownable: new owner is the zero address");
   emit OwnershipTransferred(_owner, newOwner);
   _owner = newOwner;
  }
}

contract ToastedAVAX is Context, Ownable {
  using SafeMath for uint256;

  uint256 private dailyMiners;
  uint256 private PSN;
  uint256 private PSNH;
  uint256 private devFeeVal;
  uint256 private refFee;
  uint256 private dailyReward;
  bool private initialized;
  bool private open;
  address payable private recAdd;
  mapping (address => uint256) private hatcheryMiners;
  mapping (address => uint256) private claimedEggs;
  mapping (address => uint256) private lastHatch;
  mapping (address => address) private referrals;
  mapping (address => uint256) private referredMiners;
  uint256 private marketEggs;
  
  constructor() {
    recAdd = payable(msg.sender);
    initialized = false;
    open = false;
    dailyReward = 5;
    dailyMiners = 60 * 60 * 24 * 100 / dailyReward; //60 * 60 * 24 (seconds in a day) / 0.05 (target daily accumulation) = 1728000
    PSN = 10000;
    PSNH = 5000;
    devFeeVal = 3;
    refFee = 7;
  }

  function seedMarket() public payable onlyOwner {
    require(marketEggs == 0);
    initialized = true;
    open = true;
    marketEggs = dailyMiners * 100000;
  }
    
  function hatchEggs(address ref) public {
    require(initialized);
    
    if(ref == msg.sender) {
      ref = address(0);
    }
    
    if(referrals[msg.sender] == address(0) && referrals[msg.sender] != msg.sender) {
      referrals[msg.sender] = ref;
    }
    
    uint256 eggsUsed = getMyEggs(msg.sender);
    uint256 newMiners = SafeMath.div(eggsUsed,dailyMiners);
    hatcheryMiners[msg.sender] = SafeMath.add(hatcheryMiners[msg.sender],newMiners);
    claimedEggs[msg.sender] = 0;
    lastHatch[msg.sender] = block.timestamp;
    
    //send referral eggs
    claimedEggs[referrals[msg.sender]] = SafeMath.add(claimedEggs[referrals[msg.sender]],SafeMath.div(eggsUsed,SafeMath.div(100,refFee)));
    referredMiners[ref] = SafeMath.add(referredMiners[ref],SafeMath.div(eggsUsed,SafeMath.div(100,refFee)));
    referrals[msg.sender] = address(0);    
    
    //boost market to nerf miners hoarding
    marketEggs=SafeMath.add(marketEggs,SafeMath.div(eggsUsed,5));
  }
  
  function sellEggs() public {
    require(initialized);
    uint256 hasEggs = getMyEggs(msg.sender);
    uint256 eggValue = calculateEggSell(hasEggs);
    uint256 fee = devFee(eggValue);
    claimedEggs[msg.sender] = 0;
    lastHatch[msg.sender] = block.timestamp;
    marketEggs = SafeMath.add(marketEggs,hasEggs);
    recAdd.transfer(fee);
    payable (msg.sender).transfer(SafeMath.sub(eggValue,fee));
  }
  
  function beanRewards(address adr) public view returns(uint256) {
    uint256 hasEggs = getMyEggs(adr);
    uint256 eggValue = calculateEggSell(hasEggs);
    return eggValue;
  }
  
  function buyEggs(address ref) public payable {
    require(initialized);
    require(open);
    uint256 eggsBought = calculateEggBuy(msg.value,SafeMath.sub(address(this).balance,msg.value));
    eggsBought = SafeMath.sub(eggsBought,devFee(eggsBought));
    uint256 fee = devFee(msg.value);
    recAdd.transfer(fee);
    claimedEggs[msg.sender] = SafeMath.add(claimedEggs[msg.sender],eggsBought);    
    hatchEggs(ref);
  }

  function fund() external payable onlyOwner {}

  function updateRecAddr(address payable _recAdd) external onlyOwner {
    require(_recAdd != address(0));
    recAdd = _recAdd;
  }

  function updateDevFee(uint256 _devFeeVal) external onlyOwner {
    require(_devFeeVal < 10);
    devFeeVal = _devFeeVal;
  }

  function updateRefFee(uint256 _refFee) external onlyOwner {
    require(_refFee < 20);
    refFee = _refFee;
  }

  function updateDailyReward(uint256 _dailyReward) external onlyOwner {
    require(_dailyReward > 0);
    dailyReward = _dailyReward;
    dailyMiners = 60 * 60 * 24 * 100 / _dailyReward; //60 * 60 * 24 (seconds in a day) / 0.05 (target daily accumulation) = 1728000
  } 

  function setInitialized(bool newVal) external onlyOwner {
    initialized = newVal;
  }

  function setOpen(bool newVal) external onlyOwner {
    open = newVal;
  }
  
  function calculateTrade(uint256 rt,uint256 rs, uint256 bs) private view returns(uint256) {
    return SafeMath.div(SafeMath.mul(PSN,bs),SafeMath.add(PSNH,SafeMath.div(SafeMath.add(SafeMath.mul(PSN,rs),SafeMath.mul(PSNH,rt)),rt)));
  }
  
  function calculateEggSell(uint256 eggs) public view returns(uint256) {
    return calculateTrade(eggs,marketEggs,address(this).balance);
  }
  
  function calculateEggBuy(uint256 eth,uint256 contractBalance) public view returns(uint256) {
    return calculateTrade(eth,contractBalance,marketEggs);
  }
  
  function calculateEggBuySimple(uint256 eth) public view returns(uint256) {
    return calculateEggBuy(eth,address(this).balance);
  }
  
  function devFee(uint256 amount) private view returns(uint256) {
    return SafeMath.div(SafeMath.mul(amount,devFeeVal),100);
  }
   
  function getBalance() public view returns(uint256) {
    return address(this).balance;
  }
  
  function getReferredMiners(address ref) public view returns(uint256) {
    return referredMiners[ref];
  }

  function getMyMiners(address adr) public view returns(uint256) {
    return hatcheryMiners[adr];
  }
  
  function getMyEggs(address adr) public view returns(uint256) {
    return SafeMath.add(claimedEggs[adr],getEggsSinceLastHatch(adr));
  }
  
  function getEggsSinceLastHatch(address adr) public view returns(uint256) {
    uint256 secondsPassed=min(dailyMiners,SafeMath.sub(block.timestamp,lastHatch[adr]));
    return SafeMath.mul(secondsPassed,hatcheryMiners[adr]);
  }
  
  function min(uint256 a, uint256 b) private pure returns (uint256) {
    return a < b ? a : b;
  }
}

Contract ABI

[{"inputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"constructor"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"internalType":"address","name":"previousOwner","type":"address"},{"indexed":true,"internalType":"address","name":"newOwner","type":"address"}],"name":"OwnershipTransferred","type":"event"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"adr","type":"address"}],"name":"beanRewards","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"ref","type":"address"}],"name":"buyEggs","outputs":[],"stateMutability":"payable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"eth","type":"uint256"},{"internalType":"uint256","name":"contractBalance","type":"uint256"}],"name":"calculateEggBuy","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"eth","type":"uint256"}],"name":"calculateEggBuySimple","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"eggs","type":"uint256"}],"name":"calculateEggSell","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"fund","outputs":[],"stateMutability":"payable","type":"function"},{"inputs":[],"name":"getBalance","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"adr","type":"address"}],"name":"getEggsSinceLastHatch","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"adr","type":"address"}],"name":"getMyEggs","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"adr","type":"address"}],"name":"getMyMiners","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"ref","type":"address"}],"name":"getReferredMiners","outputs":[{"internalType":"uint256","name":"","type":"uint256"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"ref","type":"address"}],"name":"hatchEggs","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[],"name":"owner","outputs":[{"internalType":"address","name":"","type":"address"}],"stateMutability":"view","type":"function"},{"inputs":[],"name":"renounceOwnership","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[],"name":"seedMarket","outputs":[],"stateMutability":"payable","type":"function"},{"inputs":[],"name":"sellEggs","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"bool","name":"newVal","type":"bool"}],"name":"setInitialized","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"bool","name":"newVal","type":"bool"}],"name":"setOpen","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address","name":"newOwner","type":"address"}],"name":"transferOwnership","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"_dailyReward","type":"uint256"}],"name":"updateDailyReward","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"_devFeeVal","type":"uint256"}],"name":"updateDevFee","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"address payable","name":"_recAdd","type":"address"}],"name":"updateRecAddr","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"},{"inputs":[{"internalType":"uint256","name":"_refFee","type":"uint256"}],"name":"updateRefFee","outputs":[],"stateMutability":"nonpayable","type":"function"}]

60806040523480156200001157600080fd5b506000620000246200018260201b60201c565b9050806000806101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1602179055508073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167f8be0079c531659141344cd1fd0a4f28419497f9722a3daafe3b4186f6b6457e060405160405180910390a35033600760026101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1602179055506000600760006101000a81548160ff0219169083151502179055506000600760016101000a81548160ff02191690831515021790555060056006819055506006546283d600620001549190620001c3565b60018190555061271060028190555061138860038190555060036004819055506007600581905550620001fb565b600033905090565b6000819050919050565b7f4e487b7100000000000000000000000000000000000000000000000000000000600052601260045260246000fd5b6000620001d0826200018a565b9150620001dd836200018a565b925082620001f057620001ef62000194565b5b828204905092915050565b611f5b806200020b6000396000f3fe6080604052600436106101405760003560e01c80638da5cb5b116100b6578063b815a4fb1161006f578063b815a4fb14610418578063bb7c49a914610455578063d7c8843b1461047e578063db663865146104bb578063e19ef236146104d7578063f2fde38b1461050057610140565b80638da5cb5b146103175780638e3163271461034257806399729ec11461037f578063a507abee146103a8578063a5f60698146103e5578063b60d42881461040e57610140565b80633ec862a8116101085780633ec862a81461020b5780634b634b06146102345780636fdca5e014610271578063715018a61461029a5780637e56fde5146102b157806381e1fa68146102ee57610140565b806312065fe01461014557806326fd8422146101705780632ef6a743146101ad5780633955f0fe146101ea5780633c5f07cb14610201575b600080fd5b34801561015157600080fd5b5061015a610529565b6040516101679190611a65565b60405180910390f35b34801561017c57600080fd5b5061019760048036038101906101929190611ab1565b610531565b6040516101a49190611a65565b60405180910390f35b3480156101b957600080fd5b506101d460048036038101906101cf9190611b4f565b610548565b6040516101e19190611a65565b60405180910390f35b3480156101f657600080fd5b506101ff6105a2565b005b61020961073b565b005b34801561021757600080fd5b50610232600480360381019061022d9190611b4f565b61082e565b005b34801561024057600080fd5b5061025b60048036038101906102569190611b4f565b610dfb565b6040516102689190611a65565b60405180910390f35b34801561027d57600080fd5b5061029860048036038101906102939190611bb4565b610e44565b005b3480156102a657600080fd5b506102af610ef6565b005b3480156102bd57600080fd5b506102d860048036038101906102d39190611be1565b611049565b6040516102e59190611a65565b60405180910390f35b3480156102fa57600080fd5b5061031560048036038101906103109190611bb4565b61105c565b005b34801561032357600080fd5b5061032c61110e565b6040516103399190611c1d565b60405180910390f35b34801561034e57600080fd5b5061036960048036038101906103649190611be1565b611137565b6040516103769190611a65565b60405180910390f35b34801561038b57600080fd5b506103a660048036038101906103a19190611be1565b61114d565b005b3480156103b457600080fd5b506103cf60048036038101906103ca9190611b4f565b6111f9565b6040516103dc9190611a65565b60405180910390f35b3480156103f157600080fd5b5061040c60048036038101906104079190611c76565b61121e565b005b610416611330565b005b34801561042457600080fd5b5061043f600480360381019061043a9190611b4f565b6113c7565b60405161044c9190611a65565b60405180910390f35b34801561046157600080fd5b5061047c60048036038101906104779190611be1565b611410565b005b34801561048a57600080fd5b506104a560048036038101906104a09190611b4f565b6114bc565b6040516104b29190611a65565b60405180910390f35b6104d560048036038101906104d09190611b4f565b611566565b005b3480156104e357600080fd5b506104fe60048036038101906104f99190611be1565b6116d3565b005b34801561050c57600080fd5b5061052760048036038101906105229190611b4f565b611794565b005b600047905090565b60006105408383600d54611835565b905092915050565b600061059b600960008473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054610596846114bc565b611888565b9050919050565b600760009054906101000a900460ff166105bb57600080fd5b60006105c633610548565b905060006105d382611137565b905060006105e08261189e565b90506000600960003373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000208190555042600a60003373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002081905550610677600d5484611888565b600d81905550600760029054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166108fc829081150290604051600060405180830381858888f193505050501580156106e5573d6000803e3d6000fd5b503373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166108fc61070a84846118bd565b9081150290604051600060405180830381858888f19350505050158015610735573d6000803e3d6000fd5b50505050565b6107436118d3565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16146107d0576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004016107c790611d00565b60405180910390fd5b6000600d54146107df57600080fd5b6001600760006101000a81548160ff0219169083151502179055506001600760016101000a81548160ff021916908315150217905550620186a06001546108269190611d4f565b600d81905550565b600760009054906101000a900460ff1661084757600080fd5b3373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff160361087f57600090505b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16600b60003373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161480156109a557503373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16600b60003373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614155b15610a295780600b60003373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060006101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1602179055505b6000610a3433610548565b90506000610a44826001546118db565b9050610a8f600860003373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205482611888565b600860003373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020819055506000600960003373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000208190555042600a60003373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002081905550610c1860096000600b60003373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054610c1384610c0e60646005546118db565b6118db565b611888565b60096000600b60003373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002081905550610d18600c60008573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002054610d1384610d0e60646005546118db565b6118db565b611888565b600c60008573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020819055506000600b60003373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16815260200190815260200160002060006101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff160217905550610df0600d54610deb8460056118db565b611888565b600d81905550505050565b6000600860008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020549050919050565b610e4c6118d3565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614610ed9576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401610ed090611d00565b60405180910390fd5b80600760016101000a81548160ff02191690831515021790555050565b610efe6118d3565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614610f8b576040517f08c379a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000008152600401610f8290611d00565b60405180910390fd5b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167f8be0079c531659141344cd1fd0a4f28419497f9722a3daafe3b4186f6b6457e060405160405180910390a360008060006101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff160217905550565b60006110558247610531565b9050919050565b6110646118d3565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16146110f1576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004016110e890611d00565b60405180910390fd5b80600760006101000a81548160ff02191690831515021790555050565b60008060009054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16905090565b600061114682600d5447611835565b9050919050565b6111556118d3565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16146111e2576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004016111d990611d00565b60405180910390fd5b600a81106111ef57600080fd5b8060048190555050565b60008061120583610548565b9050600061121282611137565b90508092505050919050565b6112266118d3565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16146112b3576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004016112aa90611d00565b60405180910390fd5b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16036112ec57600080fd5b80600760026101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16021790555050565b6113386118d3565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16146113c5576040517f08c379a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000081526004016113bc90611d00565b60405180910390fd5b565b6000600c60008373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020549050919050565b6114186118d3565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16146114a5576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040161149c90611d00565b60405180910390fd5b601481106114b257600080fd5b8060058190555050565b60008061151360015461150e42600a60008873ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020546118bd565b6118f1565b905061155e81600860008673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205461190a565b915050919050565b600760009054906101000a900460ff1661157f57600080fd5b600760019054906101000a900460ff1661159857600080fd5b60006115ad346115a847346118bd565b610531565b90506115c1816115bc8361189e565b6118bd565b905060006115ce3461189e565b9050600760029054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff166108fc829081150290604051600060405180830381858888f19350505050158015611638573d6000803e3d6000fd5b50611682600960003373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1681526020019081526020016000205483611888565b600960003373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168152602001908152602001600020819055506116ce8361082e565b505050565b6116db6118d3565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614611768576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040161175f90611d00565b60405180910390fd5b6000811161177557600080fd5b80600681905550806283d60061178b9190611dd8565b60018190555050565b61179c6118d3565b73ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1614611829576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040161182090611d00565b60405180910390fd5b61183281611920565b50565b600061187f6118466002548461190a565b61187a60035461187561186f61185e6002548a61190a565b61186a6003548c61190a565b611888565b896118db565b611888565b6118db565b90509392505050565b600081836118969190611e09565b905092915050565b60006118b66118af8360045461190a565b60646118db565b9050919050565b600081836118cb9190611e5f565b905092915050565b600033905090565b600081836118e99190611dd8565b905092915050565b60008183106119005781611902565b825b905092915050565b600081836119189190611d4f565b905092915050565b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff168173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff160361198f576040517f08c379a000000000000000000000000000000000000000000000000000000000815260040161198690611f05565b60405180910390fd5b8073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1660008054906101000a900473ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1673ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff167f8be0079c531659141344cd1fd0a4f28419497f9722a3daafe3b4186f6b6457e060405160405180910390a3806000806101000a81548173ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff021916908373ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff16021790555050565b6000819050919050565b611a5f81611a4c565b82525050565b6000602082019050611a7a6000830184611a56565b92915050565b600080fd5b611a8e81611a4c565b8114611a9957600080fd5b50565b600081359050611aab81611a85565b92915050565b60008060408385031215611ac857611ac7611a80565b5b6000611ad685828601611a9c565b9250506020611ae785828601611a9c565b9150509250929050565b600073ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff82169050919050565b6000611b1c82611af1565b9050919050565b611b2c81611b11565b8114611b3757600080fd5b50565b600081359050611b4981611b23565b92915050565b600060208284031215611b6557611b64611a80565b5b6000611b7384828501611b3a565b91505092915050565b60008115159050919050565b611b9181611b7c565b8114611b9c57600080fd5b50565b600081359050611bae81611b88565b92915050565b600060208284031215611bca57611bc9611a80565b5b6000611bd884828501611b9f565b91505092915050565b600060208284031215611bf757611bf6611a80565b5b6000611c0584828501611a9c565b91505092915050565b611c1781611b11565b82525050565b6000602082019050611c326000830184611c0e565b92915050565b6000611c4382611af1565b9050919050565b611c5381611c38565b8114611c5e57600080fd5b50565b600081359050611c7081611c4a565b92915050565b600060208284031215611c8c57611c8b611a80565b5b6000611c9a84828501611c61565b91505092915050565b600082825260208201905092915050565b7f4f776e61626c653a2063616c6c6572206973206e6f7420746865206f776e6572600082015250565b6000611cea602083611ca3565b9150611cf582611cb4565b602082019050919050565b60006020820190508181036000830152611d1981611cdd565b9050919050565b7f4e487b7100000000000000000000000000000000000000000000000000000000600052601160045260246000fd5b6000611d5a82611a4c565b9150611d6583611a4c565b9250817fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0483118215151615611d9e57611d9d611d20565b5b828202905092915050565b7f4e487b7100000000000000000000000000000000000000000000000000000000600052601260045260246000fd5b6000611de382611a4c565b9150611dee83611a4c565b925082611dfe57611dfd611da9565b5b828204905092915050565b6000611e1482611a4c565b9150611e1f83611a4c565b9250827fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff03821115611e5457611e53611d20565b5b828201905092915050565b6000611e6a82611a4c565b9150611e7583611a4c565b925082821015611e8857611e87611d20565b5b828203905092915050565b7f4f776e61626c653a206e6577206f776e657220697320746865207a65726f206160008201527f6464726573730000000000000000000000000000000000000000000000000000602082015250565b6000611eef602683611ca3565b9150611efa82611e93565b604082019050919050565b60006020820190508181036000830152611f1e81611ee2565b905091905056fea2646970667358221220a95ba5c5b89333beddf824dbf7172dc3498a30013c83566a86c3ce78e544042664736f6c634300080d0033

Deployed ByteCode Sourcemap



Swarm Source

ipfs://a95ba5c5b89333beddf824dbf7172dc3498a30013c83566a86c3ce78e5440426
Block Transaction Gas Used Reward
Age Block Fee Address BC Fee Address Voting Power Jailed Incoming
Block Uncle Number Difficulty Gas Used Reward
Loading
Make sure to use the "Vote Down" button for any spammy posts, and the "Vote Up" for interesting conversations.